SOPIMUSEHDOT

NettiTieto Oy:n yleiset sopimusehdot

1. Soveltaminen ja voimaantulo

Näitä yleisiä sopimusehtoja sovelletaan kaikkiin NettiTieto Oy:n (jatkossa Toimittaja) yritys- ja yhteisöasiakkaille (jatkossa Asiakas) toimittamiin palveluihin ja tuotteisiin (jäljempänä Palvelu), ellei sopimuskohtaisesti (jäljempänä Sopimus) kirjallisesti toisin sovita. Palvelun käyttöönotto edellyttää näiden yleisten sopimusehtojen hyväksymistä. Yleiset sopimusehdot tulevat voimaan 22.11.2018, ja ovat voimassa toistaiseksi.

Palvelulla tarkoitetaan Sopimuksen kohteena olevaa asennus-, huolto-, ylläpito-, tuki-, konsultointi-, koulutus- tai ohjelmistopalvelua tai muuta Sopimuksen kohteena olevaa Palvelua.

Tuotteella tarkoitetaan Sopimuksen kohteena olevaa laitetta tai välinettä tai muuta vastaavaa Sopimuksen kohteena olevaa tuotetta sekä siihen liittyvää käyttöohjetta tai dokumentaatiota.

Toimituksen kohteella tarkoitetaan Sopimuksen kohteena olevia Palveluja tai Tuotteita.

Palveluiden sisältö, hinnat ja muut palvelukohtaiset eritysehdot määritellään Toimittajan ja Asiakkaan välisessä tilaus- tai toimitusvahvistuksessa tai Sopimuksessa. Sopimuksen tulkinnassa noudatetaan seuraavaa etusijajärjestystä:

- Sopimuksen sopimusteksti
- Sopimuksen liitteet numerojärjestyksessä pienimmästä suurimpaan
- NettiTieto Oy:n yleiset sopimusehdot

Palvelu- ja toimitussopimukset ovat keskenään erillisiä samanarvoisia Sopimuksia eikä niiden ehtoja sovelleta toisiin palvelu- ja toimitussopimuksiin.

Jos Palvelu sisältää kolmannen osapuolen valmistamia tai tuottamia ohjelmistoja tai muita palvelukomponentteja, Asiakas sitoutuu hyväksymään ja noudattamaan näiden ehtojen lisäksi kyseisen toimittajan tai valmistajan käyttöoikeus-, lisenssi- ja palveluehtoja.

Painetuissa tai sähköisissä markkinointimateriaaleissa esitetyt tiedot eivät tule osaksi Sopimusta, ellei toisin nimenomaisesti sovita.

2. Sopimuksen syntyminen ja muutokset

Sopimus syntyy kun jokin seuraavista tilanteista toteutuu: a) Sopijapuolet ovat allekirjoittaneet Sopimuksen; b) tilaus- tai toimitusvahvistus on toimitettu Asiakkaalle; c) Asiakas on käyttöönottanut Palvelun; d) Asiakas on maksanut ensimmäisen laskun; e) aina kun voidaan katsoa Asiakkaan tilanneen Toimittajalta Palvelun ja Toimittajan hyväksyneen tilauksen ja alkaneen toimiin sen toteuttamiseksi. Sopimus voi syntyä myös Asiakkaan hyväksyessä Toimittajan voimassa olevan tarjouksen. Sopimusmuutokset on tehtävä kirjallisesti. Sopimusmuutoksiksi katsotaan myös sähköisessä muodossa tehdyt muutokset.

3. Toimitus ja hyväksyminen

1. Toimitusajankohta ja asiakkaan myötävaikutusvelvollisuus

Ennen Palvelun toimittamista Asiakkaan tulee antaa Toimittajalle sen vaatimat Palvelua varten tarvittavat asiakastiedot. Asiakkaan on ilmoitettava viipymättä Toimittajalle asiakastietojen muutoksista.

Toimittaja avaa Palvelun Asiakkaan käyttöön tai luovuttaa Asiakkaalle Palvelun käyttöön tarvittavat tunnisteet sovittuna toimituspäivänä tai sovitun ajan kuluessa. Jos toimitusaikaa ei ole sovittu, se on vähintään neljä (4) viikkoa Sopimuksen allekirjoittamisesta tai tilaus- tai toimitusvahvistuksesta.

Asiakkaan tulee antaa Toimittajalle riittävät ja oikeat tiedot toimitukseen kuuluvien töiden tekemistä varten sekä muutoinkin parhaalla mahdollisella tavalla myötävaikutettava Palvelun toimittamiseen. Asiakas vastaa Toimittajalle antamistaan tiedoista ja ohjeista. Asiakas on velvollinen toimittamaan kaiken Palvelun tuottamiseksi tarvittavan aineiston kahden (2) viikon sisällä Sopimuksen allekirjoittamisesta tai tilaus- tai toimitusvahvistuksesta. Mikäli Asiakas ei toimita materiaalia sovittuna aikana, on Toimittajalla oikeus määritellä toimitusaika parhaaksi katsomallaan tavalla, tai katsoa Palvelu toimitetuksi sellaisenaan, mikäli Asiakas ei ole viimeistään kolmen (3) kuukauden sisällä toimittanut aineistoa. Toimittaja ei ole velvollinen palauttamaan Asiakkaan Palvelusta maksamia maksuja tai muutoinkaan korvausvelvollinen, jos Asiakas ei noudata toimitusaikataulua. Toimittajalla on oikeus hinnoitella uudella tilaus- tai toimitussopimuksella myöhemmin toimitetun aineiston käsittely ja Palvelun tuottaminen.

Laite on toimitettu, kun se on postitettu, on Asiakkaan noudettavissa tai tästä on ilmoitettu Asiakkaalle.

2. Toimituksen hyväksyminen

Asiakkaan tulee tarkastaa Palvelu, erikseen tilatut työt ja Asiakkaalle mahdollisesti toimitetut tai vuokratut laitteet välittömästi toimituksen jälkeen. Toimitus katsotaan hyväksytyksi, ellei Asiakas kirjallisesti reklamoi havaituista virheistä seitsemän (7) päivän kuluessa toimituksesta. Toimitus katsotaan hyväksytyksi, jos Asiakas on ottanut Palvelun tai laitteen sen normaaliin tarkoituksenmukaiseen käyttöön (tuotantokäyttö). Sellaiset puutteellisuudet tai viat, jotka eivät olennaisesti haittaa Palvelun tai laitteen käyttämistä eivät ole esteenä toimituksen hyväksymiselle, mutta Toimittaja on velvollinen korjaamaan ne ilman aiheetonta viivytystä.

4. Palvelun tuottaminen ja käyttö

1. Palvelun tuottaminen

Toimittajalla on oikeus tuottaa Sopimuksen mukainen Palvelu parhaaksi katsomallaan tavalla. Toimittajalla on oikeus käyttää Palvelun tuottamisessa ja muutoin alihankkijaa, kuten Toimittajan ICT – infrastruktuurin tai vastaavien palveluiden ulkoistamiseen. Toimittaja toimittaa Asiakkaan kirjallisen pyynnön perusteella Asiakkaalle kirjallisesti Palvelun tuottamisessa käyttämänsä alihankkijat. Toimittaja vastaa alihankkijoidensa toiminnasta kuten omasta toiminnastaan. Toimittajan vastuu viiveistä tai virheistä, jotka liittyvät alihankkijan toimittamiin järjestelmiin, ohjelmistoihin tai palveluihin, joita Toimittaja ei ole itse kehittänyt tai suorittanut, rajoittuu siihen vastuuseen, johon alihankkija on sitoutunut Toimittajalle.

Toimittaja pyrkii tarjoamaan Palvelun mahdollisimman turvallisesti ja luotettavasti sekä varmistamaan, että Palvelun tuottamiseen kohdistuu riittävät hallinnolliset, fyysiset ja tekniset turvatoimet.

Asiakas vastaa niiden laitteiden, tietoliikenneyhteyksien ja ohjelmistojen hankkimisesta ja toimintakunnosta, jotka eivät sisälly Sopimuksen mukaiseen toimitukseen. Asiakas vastaa myös siitä, että nämä laitteet tai ohjelmistot ovat hyväksyttyjä, eivätkä haittaa tai häiritse yleisen viestintäverkon tai Toimittajan palvelujen toimintaa. Häiriöitä mahdollisesti tuottavat laitteet ja ohjelmistot on välittömästi irrotettava Palvelusta.

Asiakkaalla on oikeus käyttää Palvelua ainoastaan siihen tarkoitukseen ja siinä laajuudessa kuin Sopimuksessa on sovittu.

2. Käyttöoikeudet

Asiakas saa Palveluun sekä siihen liittyvään dokumentaatioon ja aineistoihin käyttöoikeudet Sopimuksen voimassaoloajaksi siinä laajuudessa kuin on välttämätöntä Palvelun hyödyntämiseksi Sopimuksen mukaisesti Asiakkaan sisäisessä käytössä. Käyttöoikeudet eivät ole yksinoikeuksia eivätkä ne ole siirrettävissä. Ellei kirjallisesti ole toisin sovittu, Palvelun toimitus- ja käyttömaa on Suomi.

Käyttöoikeuden päättyessä Asiakkaan on Toimittajan pyynnöstä omalla kustannuksellaan palautettava tai hävitettävä hallussaan oleva alkuperäinen luovutettu materiaali sekä siitä mahdollisesti valmistetut kopiot.

5. Palvelun muutokset

Toimittajalla on oikeus tehdä Palveluun, sen tekniikkaan ja käyttöön vaikuttavia muutoksia. Jos tällaiset muutokset aiheuttavat Asiakkaan laitteisiin tai ohjelmistoihin muutoksia, Asiakkaan tulee omalla kustannuksellaan huolehtia tällaisista muutoksista. Toimittaja pyrkii ilmoittamaan Asiakkaaseen vaikuttavista muutoksista kohtuullisessa ajassa etukäteen. Asiakkaan vaatimista muutoksista Palveluun peritään Toimittajan määrittämä maksu.

6. Immateriaalioikeudet

Kaikki Palveluun ja sen siihen liittyvään aineistoon ja tietokoneohjelmien sisältöön liittyvät oikeudet, pois lukien Asiakkaan aineistoon liittyvät tekijänoikeudet, tavaramerkkioikeudet ja muut immateriaalioikeudet, kuuluvat Toimittajalle tai kolmansille osapuolille. Asiakkaalla ei ole oikeutta (i) poistaa, muokata tai peittää Palvelussa olevia tekijänoikeus-, tavaramerkki- tai muita immateriaalioikeusmerkintöjä, (ii) muokata, kopioida tai luoda johdannaisteoksia Palveluun perustuen; (iii) kopioida tai avata Palvelun teknistä sisältöä; tai (iv) kirjautua Palveluun rakentaakseen kilpailevan palvelun tai kopioidakseen Palveluun sisältyviä ideoita, ominaisuuksia, toiminnallisuuksia tai graafisia esityksiä.

Asiakkaan aineistoon liittyvät tekijänoikeudet, tavaramerkkioikeudet ja muut immateriaalioikeudet kuuluvat Asiakkaalle tai kolmannelle osapuolelle. Asiakkaan aineisto tarkoittaa (i) Asiakkaan Palveluun siirtämää, keräämää tai tallentamaa taikka muuten Asiakkaan lukuun Palvelua varten Toimittajalle luovutettua tai käyttöön asetettua aineistoa tai tietoa, (ii) muuta aineistoa, joka on tarkoitettu sisällytettäväksi Palveluun tai operoitavaksi Palvelussa, (iii) Asiakkaan Palvelun tai sivuston kautta toisille käyttäjille tai Toimittajan taikka kolmansien osapuolien palvelimille toimittamaa materiaalia, tai (iv) muuta osapuolten Asiakkaan aineistoksi määrittelemää tietoa tai aineistoa. Asiakas vakuuttaa, että sillä on oikeus tallentaa Palveluun kaikki Asiakkaan aineisto.

Toimittajalla on oikeus käyttää Asiakkaan aineistoa Palvelun kehittämiseksi, toteuttamiseksi ja tuottamiseksi. Toimittaja voi kuitenkin käyttää Asiakkaan aineistoon sisältyviä tietoja ja Asiakkaan aineistoa käsiteltäessä saatuja tietoja edellyttäen, että tällaisista tiedoista poistetaan viittaukset Asiakkaaseen tai henkilöihin. Tällaiset anonyymitiedot ovat Toimittajan omaisuutta, joka voi käyttää tietoja Palvelun parantamista ja tilastointia varten.

7. Palvelun kautta toimitettu aineisto

Asiakas vastaa Palvelun kautta toisille käyttäjille taikka Toimittajan tai kolmasien osapuolien palvelimille toimitetusta aineistosta. Erityisesti Asiakas vastaa siitä, että Asiakkaan toimittama tai Asiakkaan Palvelun kautta toimitettu aineisto ei aiheuta häiriötä yleiselle viestintäverkolle eikä loukkaa kolmansien immateriaalioikeuksia, hyvää tapaa, lain taikka viranomaisen määräyksiä. Jos Toimittaja, viranomainen tai kolmas osapuoli osoittaa, että Asiakkaan Palvelun kautta on toimitettu tällaista aineistoa toisille käyttäjille taikka Toimittajan tai kolmannen osapuolen palvelimille, Toimittajalla on Asiakasta kuulematta oikeus poistaa tällainen loukkaava aineisto tai estää sen käyttö. Lisäksi Toimittajalla on oikeus ryhtyä muihin välttämättömiin toimiin sekä vaatia Asiakkaalta korvausta aiheutuneesta vahingosta.

Koska Toimittaja ei valvo Palvelun avulla kolmansille toimitettua tai kolmansilta saatua aineistoa, Toimittaja ei vastaa näiden aineistojen ja tietojen saatavuudesta taikka lainvastaisesta tai loukkaavasta sisällöstä. Toimittaja ei myöskään vastaa Palvelun avulla välitetyn aineiston mahdollisesta viivästymisestä, muuttumisesta tai katoamisesta aiheutuvista vahingoista.

8. Laitteen omistusoikeus ja takuu

Toimittaja pidättää omistusoikeuden Asiakkaalle myytyihin laitteisiin kunnes kauppahinta ja muut toimitukseen liittyvät maksut korkoineen on kokonaan maksettu Toimittajalle. Vuokralaite on vuokralle antajan omaisuutta. Vuokralleottaja ei saa myydä, vuokrata, pantata eikä millään muullakaan tavalla luovuttaa vuokrakohdetta tai sen osaa kolmannelle.

Laitteen vaaranvastuu siirtyy Asiakkaalle Asiakkaan noudettua laitteen toimipisteestä, postitoimipaikasta tai muusta Toimittajan ilmoittamasta paikasta.

Laitteilla on laitevalmistajan myöntämä takuuaika. Laitteiden takuuhuollosta vastaa aina laitevalmistaja. Laitetakuu kattaa korjaukset, kun laitetta on käytetty takuuohjeen mukaan.  

9. Palvelun ylläpito, palvelun virhe ja virheiden korjaaminen

1. Palvelun ylläpito

Toimittaja pitää Palvelun käyttökunnossa Sopimuksen mukaisesti. Toimittajalla on oikeus tilapäisesti keskeyttää Palvelun tuottaminen, jos se on tarpeen muutos-, päivitys-, korjaus- tai huoltotöitä varten. Toimittaja pyrkii siihen, että keskeytys jää lyhytaikaiseksi ja siitä aiheutuu Asiakkaalle mahdollisimman vähän haittaa. Toimittaja pyrkii tiedottamaan Asiakkaalle keskeytyksestä mahdollisuuksien mukaan etukäteen. Palvelun luonteesta johtuen Toimittaja ei takaa Palvelun keskeytyksetöntä tai häiriötöntä toimivuutta.

2.Ylläpidon rajoitukset

Ylläpito ei kata sellaisen virheen korjaamista, joka on aiheutunut Toimittajasta riippumattomasta tai Asiakkaan vastuulla olevasta syystä, kuten:

- Palvelun virheellisestä käytöstä taikka huolimattomuudesta tai laiminlyönnistä Palvelun käyttöä tai huoltoa koskevien ohjeiden tai Palvelun teknisen käyttöympäristövaatimusten noudattamisessa tai:

- Palvelun piiriin kuulumattomista laitteista, tietoliikenneyhteyksistä, ohjelmistoista tai muun kuin Toimittajan tekemästä muutoksesta, korjauksesta, liitännästä tai käyttämästä tarvikkeesta.

3. Palvelun virhe

Palvelussa katsotaan olevan virhe, jos se olennaisesti poikkeaa Sopimuksessa määritellyistä ominaisuuksista ja tämä poikkeama vaikeuttaa olennaisesti Palvelun käyttämistä. Virheenä ei pidetä esimerkiksi: i) sellaisia puutteita Palvelussa, jotka johtuvat Asiakkaan tai muun Palvelua käyttäneen henkilön toiminnasta tai laiminlyönnistä taikka Asiakkaan tai Palvelua käyttäneen henkilön vastuulle kuuluvasta seikasta, ii) sellaisia puutteita Palvelussa, jotka johtuvat Asiakkaan tai kolmannen vastuulla olevien laitteiden tai teknisten ympäristöjen puutteellisesta toimintakunnosta, iii) sellaisesta keskeytyksestä, joka ei ole yhtäjaksoinen tai toistuva ja jota voidaan pitää keskeytyksen syy ja olosuhteet huomioon ottaen vähäisenä (kuten satunnaiset tai lyhyet käyttökatkot), iv) rakennus- ja kunnossapitotöistä, mukaan luettuna verkot, aiheutuneita tilapäisiä keskeytyksiä, v) puutetta Palvelussa tai keskeytyksestä, joka johtuu kolmannen osapuolen verkosta, tai vi) puutetta Palvelussa tai keskeytyksestä, jonka on aiheuttanut virus tai muu Asiakkaan tai kolmannen osapuolen ohjelmistoon kohdistunut ulkoinen hyökkäys.

Asiakkaan tulee ilmoittaa Toimittajalle virheestä välittömästi sen havaittuaan. Toimittaja korjaa Palvelussa havaitut Palvelun käyttöä olennaisesti vaikeuttavat virheet arkipäivisin niin pian kuin mahdollista. Muuna aikana virheet voidaan korjata erikseen sovittaessa ja Asiakkaalta peritään korjaustyöstä hinnaston mukaiset maksut.

Toimittaja korjaa ne Palvelussa, toimituksessa ja tehdyssä työssä olevat virheet, jotka johtuvat Toimittajan vastuulla olevasta tuottamuksellisesta Sopimuksen rikkomisesta, ja vain, jos niistä on viipymättä reklamoitu kohdan 3.2 mukaisesti. Toimittaja vastaa korjauskuluista, mutta ei ole velvollinen maksamaan muita korvauksia. Korjaamisen sijaan Toimittajalla on oikeus vaihtaa toimitukseen kuuluva Palvelu, laite tai ohjelmisto toiminnallisesti vastaavaan, jos korjaamisesta aiheutuisi Toimittajalle kohtuuttomia kustannuksia.

Toimittajan vastuu ei koske virheitä, jotka ovat aiheutuneet välillisesti tai välittömästi Asiakkaasta tai Asiakkaan vastuulla olevasta kolmannesta osapuolesta. Mikäli Asiakas on reklamoinut virheestä tai häiriöstä ja virhe ei ole Toimittajan vastuulla, Asiakas on velvollinen korvaamaan Toimittajalle aiheutuneet kustannukset virheen tai häiriön etsimisestä ja paikallistamisesta Toimittajan kulloinkin voimassa olevan hinnaston mukaisesti.

10. Tunnukset

1. Toimittaja luovuttaa tunnukset (esim. käyttäjätunnukset, salasanat ja muut tekniset osoitteet ja tunnukset) Asiakkaalle Palvelun käyttämiseksi Sopimuksen voimassaoloajaksi ja vain sovittua tarkoitusta varten. Asiakkaalla ei ole omistusoikeutta tunnuksiin ja Palvelun päätyttyä myös Asiakkaan tunnusten käyttöoikeus päättyy, ellei erikseen ole muuta sovittu tai lainsäädännöstä muuta johdu.

2. Toimittaja saa muuttaa Palveluun liittyviä tunnuksia, jos viranomaisten määräykset, verkon rakenteelliset, palvelulliset tai tekniset syyt sitä edellyttävät. Toimittaja ilmoittaa muutoksista kohtuullisessa ajassa ennen muutosta.

3. Toimittaja toimittaa tunnukset sähköpostitse tai tekstiviestillä Asiakkaan ilmoittamaan sähköpostiosoitteeseen tai puhelinnumeroon. Asiakkaan on ilmoitettava yhteystietojensa muuttumisesta Toimittajalle viipymättä.

4. Asiakkaan on säilytettävä käyttäjätunnuksia, salasanoja ja muita näihin verrattavia Palvelun tunnuksia huolellisesti ja siten, että ne eivät joudu ulkopuolisten saataville ja käytettäväksi. Asiakkaan on välittömästi ilmoitettava Toimittajalle tunnusten paljastumisesta tai oletetusta paljastumisesta ulkopuolisille, tai jos Palvelua on muutoin käytetty luvattomasti. Asiakas vastaa kaikesta tunnuksien avulla tapahtuneesta käytöstä.

11. Vahingonkorvaus

1. Toimittajan tuottamuksesta aiheutuneet vahingot

Toimittaja on velvollinen korvaamaan Asiakkaalle vahingonkorvausta ainoastaan Toimittajan tuottamuksesta aiheutuneista, Asiakkaan osoittamista välittömistä kustannuksista. Toimittajan vastuu rajoittuu kuitenkin enintään kyseessä olevan Toimittajan Palvelun osaan kohdistuvaa yhden (1) kuukauden laskutusta vastaavaan määrään.

2. Vahingonkorvausvelvollisuuden rajoitukset

Toimittaja ei korvaa välillisiä vahinkoja taikka vahinkoja, joita Toimittaja ei ole voinut kohtuudella ennakoida.

Toimittaja ei ole vastuussa eikä sillä ole korvausvelvollisuutta Asiakkaan vastuulla olevista tai muutoin Toimittajan vaikutusmahdollisuuksien ulkopuolella olevista sekoista ja tapahtumista johtuvista kuluista, kustannuksista tai vahingoista, kuten: i) Asiakkaan tai kolmannen osapuolen tuottamasta sisällöstä; ii) aineistosta, jotka Asiakas on tallentanut Palveluun tai Palvelua käyttäen; iii) Palvelun tai ohjelman luvattomasta käytöstä tai luvattoman käytön yrityksestä; iv) kolmannen osapuolen valmistaman tai tuottaman palvelun tai ohjelmiston käyttöoikeus-, lisenssi- tai palveluehdoissa määritellyistä korvauksista; tai v) julkisen internetverkon tietoturvasta, tai muista Toimittajan vaikutusmahdollisuuksien ulkopuolella olevista tietoliikenneverkon häiriöistä ja keskeytyksistä.

Toimittajan vahingonkorvausvelvollisuus kokonaisuudessaan rajoittuu tässä luvussa 11 mainittujen vahinkojen korvaamiseen.

3. Vahingonkorvauksen vaatiminen

Vahingonkorvausta on vaadittava Toimittajalta kirjallisesti kuukauden kuluessa siitä, kun Sopijapuoli havaitsi tai sen olisi pitänyt havaita vahingonkorvausvaatimuksen perusteena oleva virhe tai tapahtuma.

4. Viat Asiakkaan hallitsemissa laitteissa

Jos Asiakas liittää Palveluun viallisia tai häiriöitä aiheuttavia laitteita, määrityksiä tai ohjelmistoja tai jos Asiakkaan ilmoittama vika aiheutuu sen hallinnassa olevista laitteista, yhteyksistä, määrityksistä tai ohjelmistoista, Asiakas on velvollinen korvaamaan Toimittajalle tai kolmannelle osapuolelle mahdolliset vahingot ja vikojen etsimisestä aiheutuneet kustannukset. Mikäli kolmas osapuoli käynnistää Toimittajaa vastaan oikeudenkäynnin tai ryhtyy muihin toimiin Toimittajaa vastaa Asiakkaan toiminnan takia, Asiakas vastaa näistä Toimittajalle aiheutuvista kustannuksista.

12.  Maksut ja laskutus

1. Palvelusta maksettavat maksut

Asiakas maksaa Toimittajalle Palvelusta ja sen käytöstä sovitut tai hinnaston mukaiset maksut. Hinnat ilmoitetaan ilman arvonlisäveroa (ALV 0 %) ja laskutushetkellä voimassaoleva arvonlisävero lisätään niihin laskutettaessa. Asiakas on velvollinen maksamaan arvonlisäveron ja muut julkisoikeudelliset maksut.

Toimittaja lähettää laskut Asiakkaan viimeksi ilmoittamaan laskutusosoitteeseen. Asiakas vastaa laskutusosoitteen muutoksien ilmoittamisesta. Asiakas maksaa Toimittajalle Palvelusta hinnaston tai Sopimuksen mukaiset maksut Toimittajan määrittelemien laskutuskausien mukaisesti. Maksuvelvollisuus alkaa Palvelun toimituspäivästä ja päättyy, kun Sopimuksen irtisanomisaika tai määräaika päättyy. Sopimuksen päättyessä Asiakkaan on maksettava Palvelun kuukausimaksu seuraavan täyden kalenterikuukauden loppuun, sekä kaikki maksamatta olevat kuukausimaksut ja muut maksut. Palvelun kuukausimaksut veloitetaan, vaikka Palvelua ei olisi käytetty. Toimittaja voi laskuttaa Asiakkaalta myös Toimittajan Palvelun kautta käytettyjen muiden palveluntuottajien maksut, jos tästä on palveluntuottajan kanssa sovittu.

Toimittajalla on oikeus laskuttaa erikseen Asiakkaalta kolmannen osapuolen ohjelmistossa ja/tai palvelussa tapahtuvista muutoksista johtuva muutostyö, tai lainmuutoksesta, tai viranomaismääräyksestä, tai käyttöön otettavan alan suosituksesta johtuva muutostyö sekä viranomaisen tiedonanto- tai muusta kehotuksesta johtuva Toimittajasta riippumaton lisätyö.

2. Maksujen erääntyminen

Maksut on maksettava viimeistään laskuun merkittynä eräpäivänä. Toimittajalla on oikeus periä viivästyneistä maksuista perimiskulujen ja käsittelymaksujen lisäksi viivästyskorkoa laskun eräpäivästä lukien. Lisäksi Toimittajalla on oikeus periä maksu suljettuna olleen Palvelun uudelleen avaamisesta.

Jos Asiakas on laiminlyönyt maksun maksuvelvoitteen vähintään kuukaudella maksukehotuksesta huolimatta, erääntyvät myös muut Sopimuksen nojalla vielä erääntymättömät saatavat, osamaksusaatavat mukaan lukien, heti maksettaviksi. Toimittajalla on oikeus laskuttaa suoriteperusteiset maksut kalenterikuukausittain, vaikka korjaustyö olisi kesken kuukauden päättyessä.

3. Ennakkomaksu tai vakuus

Toimittajalla on oikeus tarkistaa Asiakkaan luottotiedot Sopimusta solmittaessa tai milloin tahansa sopimussuhteen aikana. Luottotietojen tarkistamiseen voidaan käyttää alihankkijoita. Toimittajalla on oikeus vaatia Asiakkaalta ennakkomaksua tai vakuutta, jos Toimittaja katsoo Asiakkaan luottotietojen, maksukäyttäytymisen tai muun perustellun syyn vuoksi saataviensa turvaamisen sitä edellyttävän. Toimittaja voi vaatia ennakkomaksua myös kohtuullisista ja perustelluista syistä kuten, esimerkiksi työn/projektin laajuuden perusteella.

Toimittaja ei maksa ennakkomaksulle tai vakuudelle korkoa. Toimittajalla on oikeus periä ennakkomaksusta tai vakuudesta erääntyneet saatavansa viivästyskorkoineen ja perimiskuluineen. Toimittaja palauttaa vakuuden Asiakkaan vaatimuksesta, kun vakuuden vaatimisen perusteet poistuvat. Ennakkomaksun tai vakuuden palauttamisesta voidaan periä käsittelymaksu.

Mikäli Asiakas purkaa tai irtisanoo sopimuksen, on Toimittajalla oikeus pidättää ennakkomaksu tai vakuus ja veloittaa jo Asiakkaan tilaaman Palvelun hyväksi tehdystä työstä aiheutuneet kustannukset. 

4. Maksumuistutukset

Mahdolliset huomautukset laskusta on tehtävä kirjallisesti ennen eräpäivää. Asiakkaan on muistutuksesta huolimatta maksettava laskun riidaton osa eräpäivään mennessä. Jos huomautus on tarkastuksessa todettu aiheettomaksi, tulee Asiakkaan suorittaa erääntynyt lasku heti viivästyskorkoineen.

5. Hintojen muutokset

Jos Palveluun liittyvissä veroissa tai muissa viranomaisen määräämissä julkisissa maksuissa tapahtuu muutoksia, Toimittaja voi aina muuttaa hintoja vastaavasti. Lisäksi Toimittaja voi aina muuttaa hintojaan lainsäädännön muutoksen tai muun viranomaisen antaman määräyksen, päätöksen ja ohjeistuksen muutosten perusteella tai olosuhteiden olennaisesti muututtua tällaisten muutosten johdosta.

Jos Palveluun sisältyy kolmannen osapuolen Toimittajan alihankkijana tai muuna yhteistyökumppanina tuottamia palveluja tai käyttöoikeuksia ja kyseinen kolmas osapuoli muuttaa hinnoitteluaan, voi Toimittaja aina muuttaa Palvelun hintaa vastaavasti.

Toimittajalla on oikeus muuttaa hinnastojaan ja Palvelun käytöstä laskutettavia maksuja. Toimittaja ilmoittaa näistä muutoksista Asiakkaalle kirjallisesti vähintään yhtä (1) kuukautta ennen niiden voimaantuloa esimerkiksi laskutuksen yhteydessä. Toimittajan korottaessa Palvelun hintaa voi Asiakas irtisanoa Sopimuksen kyseisen Palvelun osalta päättymään hinnanmuutoksen voimaantulopäivänä ilmoittamalla tästä kirjallisesti vähintään neljätoista (14) päivää ennen hinnanmuutoksen voimaantulopäivää. Jos Asiakas ei irtisano sopimusta, muutokset tulevat voimaan Toimittajan ilmoittamana ajankohtana.

13. Palvelun sulkeminen

1. Asiakkaan oikeus pyytää Palvelun sulkemista

Toimittaja sulkee Palvelun Asiakkaan kirjallisesta pyynnöstä määräajaksi tai toistaiseksi. Palvelun sulkemisesta ja avaamisesta peritään Toimittajan hinnaston mukainen maksu.

2. Toimittajan oikeus rajoittaa, keskeyttää tai sulkea Palvelu

Toimittajalla on oikeus rajoittaa, keskeyttää tai sulkea Palvelu, jos

- Asiakas ei maksukehotuksesta huolimatta ole suorittanut erääntynyttä saatavaa kahden viikon kuluessa maksukehotuksen lähettämisestä,
- Asiakas on ylittänyt ennakkomaksun tai vakuuden rajan,
- Asiakas ei ole vaatimuksesta huolimatta toimittanut ennakkomaksua tai vakuutta,
- Asiakas on haettu selvitystilaan, saneerausmenettelyyn tai konkurssiin tai Asiakas on muuten todettu maksukyvyttömäksi,
- Asiakas on aiheuttanut häiriötä viestintäverkolle, liikenteelle tai muille käyttäjille tai muistutuksesta huolimatta käyttää epäkuntoisia laitteita tai ohjelmistoja,
- Asiakas on menettänyt tai jättänyt hankkimatta Palvelussa tarvittavat viranomais- tai muut luvat,
- Asiakas on toimittanut tai Asiakkaan Palvelun kautta on toimitettu toisille Palvelun käyttäjille taikka Toimittajan tai kolmannen palvelimelle ei-toivottua aineistoa, roskapostilähetykset mukaan lukien, tai Asiakas on käyttänyt Palvelua markkinoinnissa noudatettujen ohjeiden ja lainsäädännön vastaisesti,
- Asiakas ei muistutuksesta huolimatta täytä sopimusvelvoitteitaan tai rikkoo olennaisesti Sopimuksen mukaisia velvoitteitaan,
- Asiakas on kapparekisterimerkinnän tai muun sellaisen rekisterimerkinnän mukaan lakannut olemasta,
- Asiakasta ei tavoiteta jonkin tähän sopimukseen liittyvän asian selvittämiseksi,
- on perusteltuja syitä olettaa, että Palvelua käytetään kolmannen oikeutta loukaten tai lain tai hyvän tavan vastaisesti,
- keskeyttäminen on tarpeen Palvelun tai sen osan korjausta, päivittämistä, ylläpitoa tai kunnossapitoa varten, Palveluun liittyvän viestintäverkon tai sen osan korjausta tai päivittämistä varten, tai Palvelun tietoturvallisuuden, käytettävyyden tai toimivuuden varmistamiseksi muutoin, tai
- voimassaoleva lainsäädäntö, viranomaisohjeet tai –suositukset sitä edellyttävät

Jos Asiakas tekee laskusta Toimittajalle kirjallisen muistutuksen ja maksaa riidattoman osan, Toimittaja ei sulje Palvelua riidanalaisen osuuden maksamattomuuden vuoksi muistutuksen tutkimisen aikana.

Palvelun keskeytyminen Asiakkaasta johtuvasta syystä ei keskeytä Asiakkaan velvollisuutta maksaa maksut sopimuskauden loppuun saakka.

Lisäksi Toimittajalla on oikeus sulkea Palvelu välittömästi, jos Palvelu on avattu virheellisin tiedoin.

14 Henkilötietojen käsittely

1. Toimittajalla on oikeus käsitellä Asiakkaan rekisterinpitäjänä hallinnoimia henkilötietoja Sopimuksen mukaisesti ja Sopimuksen mukaisen Palvelun tai toimituksen toteuttamiseksi ja kehittämiseksi. Sopijapuolet sitoutuvat käsittelemään Palveluun liittyviä henkilötietoja, mukaan lukien viestinnän välitystiedot, kulloinkin voimassaolevan lainsäädännön mukaisesti.

2. Asiakas velvollinen vahvistamaan henkilötietojen käsittelyn luonteen ja tarkoituksen, käsiteltävien henkilötietojen tyypit ja rekisteröityjen ryhmät, soveltuvat tietoturvatoimenpiteet ja henkilötietojen käsittelyn kohteen ja keston.

3. Mikäli palveluiden yhteydessä käsiteltävien henkilötietojen tai viestien käsittely edellyttää käyttäjien suostumusta tai informointia, vastaa asiakas suostumusten hankkimisesta ja käyttäjien informoinnista. Edelleen asiakas vastaa siitä, että se käyttää palveluiden toiminnallisuuksia ainoastaan soveltuvan lainsäädännön mukaisesti.

4 Jos Asiakas luovuttaa, siirtää tai muutoin toimittaa henkilötietoja Toimittajalle, Asiakas vastaa siitä, että sillä on oikeus luovuttaa kyseliset henkilötiedot Toimittajalle Sopimuksen mukaiseen tarkoitukseen.

5. Kumpikin Sopijapuoli vastaa rekisterinpitäjänä toteuttamastaan henkilötietojen käsittelystä suhteessa kolmansiin.

6. Asiakkaan velvollisuutena on ennen Palvelun käytön aloittamista varmistaa, että Toimittajan toteuttamat tekniset ja organisatoriset toimenpiteet ovat riittäviä suhteessa niihin tietoihin, joita Toimittaja käsittelee asiakkaan puolesta.

7. Toimittaja huolehtii siitä, että henkilöt, joilla on oikeus käsitellä henkilötietoja, ovat sitoutuneet noudattamaan salassapitovelvollisuutta. Toimittaja saa käyttää alihankkijoita henkilötietojen käsittelyyn. Tällaisessa tapauksessa Toimittajan tulee tehdä alihankkijoidensa kanssa henkilötietojen käsittelyä koskeva sopimus, joka sisältää vähintään samat sitoumukset ja velvollisuudet Toimittajaa kohtaan kuin näissä ehdoissa.

8. Toimittaja toteuttaa asianmukaiset ja ajantasaiset tekniset, fyysiset ja organisatoriset suojatoimenpiteet, joilla varmistetaan käsiteltävien Asiakkaan henkilötietojen suojaaminen. Suojatoimenpiteissä otetaan huomioon saatavilla olevat tekniset vaihtoehdot, tietojenkäsittelyyn liittyvät erityiset riskit sekä käsiteltävien henkilötietojen arkaluonteisuus. Asiakas on velvollinen tiedottamaan Toimittajalle niistä henkilötietoihin liittyvistä seikoista, kuten arkaluonteisten henkilötietojen käsittelystä tai riskiarvioinneista, jotka vaikuttavat teknisiin ja organisatorisiin toimenpiteisiin.

9. Asiakkaalla on oikeus auditoida Toimittajan henkilötietojen käsittelyä koskeva tekninen dokumentaatio Palveluiden yhteydessä. Toimittajalla on oikeus veloittaa asiakkaalta kaikki kulut ja muut kustannukset, jotka aiheutuvat näistä auditoinneista.

10 Toimittaja ilmoittaa Asiakkaalle asiakkaan henkilötietoihin (määritelty kohdassa 16) kohdistuvasta merkityksellisestä tietoturvaloukkauksesta ilman aiheetonta viivytystä loukkauksesta tiedon saatuaan.

11. Toimittajalla on oikeus käsitellä ja luovuttaa asiakas- ja välitystietoja ja tunnisteita voimassaolevan lainsäädännön sallimissa ja velvoittavissa rajoissa. Toimittaja noudattaa soveltuvia viranomaisten ohjeita ja suosituksia asiakas- ja välitystietojen ja tunnisteiden käsittelyssä ja luovuttamisessa.

12. Sopimuksen päättyessä Toimittajan tulee neljäntoista (14) vuorokauden kuluessa Asiakkaan valinnan mukaan joko poistaa kaikki Asiakkaan puolesta käsitellyt henkilötiedot ja palauttaa ne Asiakkaalle, sekä poistaa kaikki kopiot niistä, ellei lainsäädännössä edellytetä Toimittajaa säilyttämään henkilötiedot.

Jos Asiakas ei pyydä Asiakkaan puolesta käsiteltyjen henkilötietojen poistamista tai palauttamista, Toimittaja säilyttää Asiakkaan puolesta käsitellyt henkilötiedot neljätoista (14) vuorokautta sopimuksen päättymisestä, minkä jälkeen Toimittaja poistaa kaikki kopiot niistä, ellei lainsäädännössä edellytetä Toimittajaa säilyttämään henkilötiedot. Henkilötiedot luovutetaan yleisesti käytössä olevassa sähköisessä muodossa. Toimittajalla on oikeus veloittaa tietojen keräämisestä, käsittelystä ja luovuttamisesta voimassa olevan hinnastonsa mukaisesti.

15.  Toimittajan henkilötiedot

1. Tilatessaan Palveluja, joissa Toimittaja on rekisterinpitäjänä sekä tilatessaan Palveluja, joiden tarjoaminen edellyttää Asiakkaan kontaktihenkilöiden ja Palvelun loppukäyttäjien yhteystietojen luovuttamista Toimittajalle, Asiakas luovuttaa omasta henkilörekisteristään henkilötietoja Toimittajalle, ja Toimittajasta tulee tällaisten henkilötietojen osalta rekisterinpitäjä (Toimittajan rekisterinpitäjänä hallinnoimat henkilötiedot yhdessä ”Toimittajan henkilötiedot”).

2. Rekisterinpitäjänä Toimittajalla on itsenäinen oikeus käsitellä Toimittajan henkilötietoja oman harkintansa mukaisesti ja Toimittajan liiketoiminnan hyväksi. Asiakas vastaa henkilötietojen luovutusta edeltävän käsittelyn lainmukaisuudesta sekä siitä, että sillä on oikeus luovuttaa kyseiset henkilötiedot Toimittajalle Sopimuksen mukaiseen tarkoitukseen. Asiakas on vastuussa erityisesti työntekijöidensä ja muiden rekisteröityjen lainsäädännön mukaisesta informoinnista. Toimittaja noudattaa rekisterinpitäjänä henkilötietojen käsittelyn osalta kulloinkin voimassa olevaa tietosuojalainsäädäntöä. Toimittaja käsittelee henkilötietoja kulloinkin voimassaolevien tietosuojaperiaatteiden ja tietosuojaselosteen mukaisesti.

3. Mikäli Toimittaja siirtää Asiakkaalta saamiaan Toimittajan henkilötietoja EU/ETA-alueen ulkopuolelle huolehtii se, että kyseissä maassa Euroopan komission päätöksen mukaisesti taataan riittävä tietosuojan taso, tai vaihtoehtoisesti, että siirtoon sovelletaan lainmukaista asianmukaista suojatoimea. Tällaisena suojatoimena voidaan pitää esimerkiksi sitä, että Toimittaja solmii henkilötietojen käsittelystä asianmukaisen sopimuksen käyttäen EU:n komission hyväksymiä vakiolausekkeita.

16. Asiakkaan henkilötiedot

1. Palvelujen piirissä voidaan käsitellä myös henkilö- ja välitystietoja, joiden osalta Asiakas on rekisterinpitäjä ja Toimittaja rekisterinpitäjän lukuun toimiva henkilötietojen käsittelijä (”Asiakkaan henkilötiedot”).

2. Toimittajan toimiessa henkilötietojen käsittelijänä Asiakkaan henkilötietoja käsitellään kulloinkin voimassa olevan lainsäädännön ja Asiakkaan Toimittajalle toimittamien kirjallisten ohjeiden mukaisesti. Toimittaja voi kieltäytyä toteuttamasta Asiakkaan ohjeiden mukaista velvoitetta, jos se perustellusti katsoo ohjeen olevan vastoin lainsäädäntöä, viranomaismääräystä, tuomioistuimen ratkaisua tai muuta Toimittajaa velvoittavaa säännöstä. Toimittaja ilmoittaa tällaisen ohjeen tai sen osan soveltamatta jättämisestä ja sen perusteista Asiakkaalle.

3. Toimittaja avustaa Asiakasta tietosuojalainsäädännön Asiakkaalle asettamien velvoitteiden, kuten rekisteröidyn oikeuksien, toteutuksessa Asiakkaan nimenomaisten kirjallisten ohjeiden mukaisesti ja Asiakkaan kustannuksella. Toimittaja pitää kirjaa toteuttamistaan tietojenkäsittelytoimista vain Asiakkaan etukäteen toimittamien kohtuullisten ja nimenomaisten kirjallisten ohjeiden mukaisesti.

4. Toimittajalla on oikeus veloittaa avustamisesta voimassa olevan hinnastonsa mukaisesti myös silloin, kun avustaminen tarkoittaa i) tietojen luovuttamista Asiakkaalle lainsäädännön noudattamisen osoittamiseksi, ii) vastaamista pyyntöihin, jotka koskevat rekisteröidyn lainsäädännön mukaisten oikeuksien käyttämistä, iii) tietosuoja-auditointien ja muiden tarkastusten sallimista ja niihin osallistumista, iv) tietomurron jälkiselvittelyyn osallistumista, tai v) avustamista henkilötietojen käsittelyn vaikutustenarvioinnissa.

5. Toimittaja ei käsittele Asiakkaan henkilötietoja ilman Asiakkaan suostumusta EU/ETA – alueen ulkopuolella. Toimittajalla on kuitenkin oikeus siirtää henkilötietoja EU/ETA – alueen ulkopuolelle, mikäli siirto täyttää voimassa olevan tietojensiirtoperusteen. Asiakas valtuuttaa Toimittajan solmimaan puolestaan ja nimissään EU:n maalisopimuslausekkeiden mukaisen tietojensiirtosopimuksen henkilötietojen siirrosta EU/ETA – alueen ulkopuolelle.

6. Asiakas vastaa siitä, että se säilyttää rekisterinpitäjänä asiakirjat kaikista sen lukuun tapahtuvista tietojenkäsittelytoimista.

7. Tietyt Palvelut saattavat mahdollistaa sen, että Asiakas voi kerätä ja tallentaa henkilötietoja, kuten nauhoittaa puheluita. Asiakas vastaa tällaisten Palvelujen avulla toteuttamastaan henkilötietojen keräämisestä, tallentamisesta ja muusta käsittelystä sekä näiden lainmukaisuudesta täysimääräisesti.

17. Sopimuksen voimassaolo ja päättyminen

1. Sopimuksen voimassaolo

Sopimus on voimassa toistaiseksi tai määräajan. Sopimus on irtisanottava aina kirjallisesti allekirjoitettuna. Toistaiseksi voimassa oleva sopimus päättyy yhden (1) kuukauden kuluttua irtisanomiskuukauden päättymisestä, ellei Sopimuksella ole toisin sovittu. Verkkotunnuspalveluissa sopimusaika on yksi vuosi, jonka jälkeen Sopimus jatkuu toistaiseksi voimassaolevana.

Määräaikaista Sopimusta ei voi purkaa tai irtisanoa päättymään Sopimuksen määräajan kuluessa eikä ennen kuin kaikki Palvelun kuukausimaksut on maksettu. Määräajan jälkeen Sopimus jatkuu toistaiseksi voimassaolevana, ellei Asiakas viimeiseistään kuukautta ennen määräajan päättymistä ole irtisanonut Sopimusta kirjallisesti, jolloin Sopimus päättyy määräajan päättyessä.

2. Toimenpiteet sopimuksen päättyessä

Sopimuksen päättyessä Asiakkaan käytössä olleet Toimittajan omistamat laitteet ja muu omaisuus on palautettava Toimittajalle siinä kunnossa kuin ne Asiakkaalle luovutettaessa olivat, normaali kuluminen huomioon ottaen. Asiakkaan on tuhottava tai Toimittajan pyynnöstä palautettava kaikki käyttöoikeuksin luovutetut ohjelmistot ja muu aineisto sekä poistettava tai muutoin tehtävä käyttökelvottomaksi Asiakkaan laitteisiin asennetut ohjelmistot.

Palvelussa olevan Asiakkaan aineiston säilytysvelvoite päättyy Sopimuksen päättyessä, ellei sopimuskohtaisesti ole toisin sovittu. Sopimuksen päätyessä Toimittaja Asiakkaan valinnan mukaan neljäntoista (14) vuorokauden kuluessa joko poistaa tai palauttaa kaikki Asiakkaan puolesta käsitellyt henkilötiedot Asiakkaalle ja poistaa kaikki kopiot niistä, ellei lainsäädännössä edellytetä Toimittajaa säilyttämään henkilötiedot.

Jos Asiakas on pakottavan lainsäädännön mukaan velvollinen pitämään kirjanpitotietonsa käytettävissä sen jälkeen, kun Sopimuksen voimassaolo on päättynyt, on Asiakas vastuussa tällaisen lainsäädännön noudattamisesta. Asiakkaan tulee Sopimuksen voimassa ollessa arkistoida kaikki tarvittavat tiedot tai siirtää tiedot muuhun ohjelmistoon tai käyttää muita sopivaksi katsomiaan keinoja, joiden avulla Asiakas voi täyttää lainmukaiset velvoitteensa.

3. Toimittajan oikeus sopimuksen irtisanomiseen tai purkamiseen

Toimittaja voi irtisanoa tai vaihtoehtoisesti purkaa Sopimuksen kokonaan tai osittain, jos
- Palvelu on ollut suljettuna Asiakkaan pyynnöstä yli vuoden,
- Palvelu on ollut suljettuna kohdassa 13.2 mainitusta syystä vähintään yhden (1) kuukauden,
- Asiakas on olennaisesti rikkonut sopimusvelvoitteitaan, eikä korjaa rikkomusta seitsemän (7) vuorokauden kuluessa Toimittajan vaatimuksesta,
- Sopimuksen jatkamisesta aiheutuu Toimittajalle kohtuuttomia kustannuksia ja haittaa

4. Purku- ja irtisanomisilmoitukset

Purku- ja irtisanomisilmoitukset on tehtävä kirjallisesti allekirjoitettuna. Kirjallisessa irtisanomisilmoituksessa on yksilöitävä, mitkä Palvelut ja/tai Palvelun osat irtisanotaan. Toimittaja ei vastaa Asiakkaan tahattomasti irtisanomista Palveluista aiheutuneista vahingoista Asiakkaalle tai muulle osapuolelle. Toimittajalla on oikeus laskuttaa Asiakkaalta tahattomasti irtisanottujen Palvelujen palauttamisen asiantuntijatyön kustannukset kulloinkin voimassa olevan hinnaston mukaisesti.

Purkaminen ei lakkauta Asiakkaan velvollisuutta maksaa Sopimuksen mukaiset maksut sopimuskauden loppuun saakka. Mahdollisesti palautettaville maksuille ei makseta korkoa. Palvelun käyttöönottoon liittyviä maksuja ei palauteta.

5. Palvelun tuottamisen lopettaminen

Toimittajalla on oikeus lopettaa Palvelu tai sen ominaisuuden tuottaminen perustellusta syystä. Toimittajalla on tällöin oikeus irtisanoa Sopimus lopetettua Palvelua tai ominaisuutta koskevin osin ilmoittamalla tästä Asiakkaalle kohtuullisessa ajassa etukäteen.

18. Ylivoimainen este

1. Sopimusosapuolilla on ylivoimaisen esteen (force majeure) sattuessa viivästyttää, rajoittaa tai keskeyttää kokonaan sopimuksen mukaisten velvoitteidensa täyttäminen.

2. Ylivoimaiseksi esteeksi katsotaan sellainen yllättävä tapahtuma, jota sopijapuoli ei ole voinut ennakoida sopimusta tehdessään, ja jonka tapahtumista ja vaikutuksista sopijapuoli ei ole voinut estää taikka välttää kohtuullista huolellisuutta noudattaen, ja joka tekee sopimuksen mukaisen suorituksen mahdottomaksi tai vaikeuttaa sitä olennaisesti tai tekee sen taloudellisesti tai muuten kohtuuttomaksi.

3. Ylivoimaisia esteitä ovat esimerkiksi sota, kapina, valuuttarajoitukset, lainsäännökset ja viranomaismääräykset, pakko-otto tai takavarikko, tuonti- tai vientikielto, luonnonmullistus, tietoliikenteen esto, yleisen liikenteen, tietoliikenteen tai energiajakelun keskeytys, kuljetusvälineiden niukkuus, yleinen tavaran niukkuus, käyttövoiman rajoitukset, työselkkaus, tulipalo, kolmannelta osapuolelta hankittujen tai kolmannen osapuolen hallussa olevien teleyhteyksien tai laitteiden viallisuus tai viivästyminen taikka muu vaikutuksiltaan vastaava ja epätavallinen sopimusosapuolista riippumaton syy.

4. Toimittajan alihankkijasta, toimittajasta tai lisenssinantajasta johtuva Palvelun estyminen tulkitaan olevan Toimittajalle ylivoimainen este, jos alihankinnan tai lisenssin kohteena olevaa Palvelua ei voida ilman kohtuuttomia kustannuksia, lisätyötä tai olennaista ajanhukkaa hankkia muualta tai toteuttaa muulla tavoin.

5. Sopimusosapuoli vapautuu velvoitteistaan ja velvollisuudestaan maksaa vahingonkorvausta, jos sopimusvelvoitteiden rikkominen tai niiden täyttämättä jättäminen johtuu ylivoimaisesta esteestä.

6. Ylivoimaisen esteen ilmaantumisesta, samoin kuin sen poistumisesta sopimusosapuoli ilmoittaa toiselle sopimusosapuolelle viivytyksettä.

19. Muut ehdot

1. Sopimuksen siirtäminen

Asiakas ei voi siirtää sopimusta osaksikaan ilman Toimittajan kirjallista suostumusta. Toimittaja voi siirtää Sopimuksen tai osan siitä sen kanssa samaan kirjanpitolain mukaiseen konserniin kuuluvalle yhtiölle tai liiketoimintasiirron yhteydessä liiketoiminnan vastaanottavalle yhtiölle. Toimittaja voi myös siirtää sopimukseen perustuvia saatavia kolmannelle osapuolelle.

2. Salassapitovelvollisuus

Sopijapuolet sitoutuvat pitämään luottamuksellisena toiselta sopijapuolelta saamansa luottamukselliset aineistot ja tiedot. Toimittaja pidättää kaikki oikeudet Asiakkaalle luovutettuihin aineistoihin ja tietoihin, eikä Asiakkaalla ole oikeutta ilman erillistä kirjallista sopimusta niiden hyödyntämiseen muutoin kuin välittömästi Sopimuksen mukaisen toiminnon yhteydessä. Sopimuksen päättyessä sopijapuolen on palautettava toiselta sopijapuolelta saamansa tiedot ja aineisto sekä poistettava tallennettuna oleva aineisto. Kumpikin sopijapuoli vastaa siitä, että sen palveluksessa olevat työntekijät sekä sopijapuolen mahdollisesti käyttämät alihankkijat sitoutuvat edellä mainittuihin salassapitosäännöksiin.

Tämä salassapitoehto on voimassa myös Sopimuksen päättymisen jälkeen.

3. Sovellettava laki ja riitojen ratkaisu

Sopimukseen sovelletaan Suomen lakia. Sopimuksesta aiheutuvat riidat, joista ei päästä yksimielisyyteen neuvottelemalla ratkaistaan Toimittajan kotipaikan käräjäoikeudessa. Toimittajalla on kuitenkin aina oikeus viedä rahamääräistä saatavaansa koskeva vaatimus myös Asiakkaan kotipaikan käräjäoikeuden ratkaistavaksi.

4. Tulkintajärjestys

Jos Sopimuksen ja sen liitteiden välillä havaintaan ristiriita, sovelletaan ensisijaisesti Sopimusta ja toissijaisesti liitteitä niiden numerojärjestyksessä.

5. Ilmoitukset

Asiakkaan tulee lähettää Sopimukseen liittyvät ilmoitukset kirjallisesti Toimittajan sopimuksessa mainittuun tai myöhemmin ilmoitettuun osoitteeseen, sähköpostiosoitteeseen tai muuten sähköisesti.

Toimittajan tulee lähettää Sopimusta koskevat kirjalliset ilmoitukset Asiakkaan viimeksi ilmoittamaan laskutusosoitteeseen, Asiakkaan Toimittajalle ilmoittamaan sähköpostiosoitteeseen tai muuten sähköisesti. Toimittajan postitse lähettämien ilmoitusten katsotaan tulleen Asiakkaan tietoon seitsemäntenä (7) päivänä niiden lähettämisestä ja sähköpostitse lähetettyjen ilmoitusten niiden lähettämistä seuraavana arkipäivänä.

6. Referenssioikeus

Toimittajalla on oikeus käyttää Asiakkaan nimeä referenssinään. Referenssioikeus käsittää oikeuden mainita Asiakas markkinoinnissa Toimittajan Asiakkaana sekä antaa yleisluonteinen kuvaus Asiakkaalle toimitetun Palvelun sisällöstä ja muista Asiakkaalle suoritetuista töistä.

7. Sopimusehtojen muutokset

Toimittajalla on oikeus muuttaa tai täydentää sopimusehtoja lainsäädännön muutoksen, viranomaismääräyksen tai olosuhteiden olennaisesti muututtua tällaisten muutosten johdosta. Sopimusmuutoksiksi ei katsota sopimusehtojen sallimaa Palvelun tai sen palvelukuvauksen muutosta tai kolmansien osapuolten antamien käyttöoikeuksien käyttöehtojen muutosta.

Toimittaja saa tehdä vähäisiä muutoksia ilmoituksetta. Toimittaja ilmoittaa olennaisista muutoksista Asiakkaalle yhtä (1) kuukautta ennen muutosten voimaantuloa Asiakkaalla on oikeus kahden (2) viikon ajan sopimusehtojen muutoksesta tiedon saatuaan irtisanoa sopimus kirjallisesti päättymään uusien sopimusehtojen voimaan tullessa. Toimittaja ei vastaa muutoksista asiakkaalle aiheutuvista kustannuksista. Kulloinkin voimassa olevat sopimusehdot ovat nähtävillä osoitteessa: www.nettitieto.fi/sopimusehdot