GDPR (General Data Protection Regulation) eli EU:n tietosuoja-asetus astuu voimaan 05/2018

30.06.2017

Euroopan unionin tietosuojalainsäädäntö uudistui, kun yleinen tietosuoja-asetus tuli voimaan 24.5.016 ja sitä sovelletaan 25.5.2018 alkaen, josta alkaen henkilötietojen käsittelyn tulee olla tietosuoja-asetuksen mukainen.

EU:n tietosuoja-asetus on EU:n laajuinen asetus, joka tulee korvaamaan EU:n henkilötietodirektiivin johon Suomessa nykyisin sovellettava henkilötietolaki perustuu.

Tietosuoja-asetus koskee kaikkia sen soveltamisalaan kuuluvia henkilötietoja käsitteleviä yrityksiä niin rekisterinpitäjiä kuin henkilötietojen käsittelijöitäkin. Asetusta sovelletaan niin yksityisellä kuin julkisella sektorilla riippumatta henkilötietojen käsittelyn laajuudesta, käsiteltävien henkilötietojen luonteesta tai käytetystä teknologiasta.

Tietosuoja-asetusta sovelletaan automaattiseen henkilötietojen käsittelyyn sekä henkilötietojen käsittelyyn, kun henkilötiedot muodostavat rekisterin osan.

Tietosuoja-asetus asettaa yrityksille uusia velvoitteita ja tiukentaa asetuksen määräysten rikkomisesta langetettavia sanktioita. Uudistus vaatii lähes kaikilta yrityksiltä toimenpiteitä jo ennen siirtymäajan päättymistä. Uusi asetus tuo mukanaan merkittäviä muutoksia, jotka parantavat rekisteröidyn oikeusasemaa sekä vastavuoroisesti luovat yrityksille uusia velvollisuuksia.

NettiTieto Oy:n henkilökunta on perehdytetty EU tietosuoja-asetuksen vaatimuksiin ja seuraamme aktiivisesti maakohtaisten asetuksien soveltamisohjeita. Päivitämme parhaillaan EU tietosuoja-asetuksen vaatimia muutoksia ohjelmistopalveluihin, jotta ne ovat valmiina ennen asetuksen täytäntöönpanoa.

Olemme koonneet oleellisimmat yrityksiin vaikuttavat tietosuoja-asetuksen mukanaan tuomat muutokset ja toimenpiteet EU tietosuoja-asetus -sivustolle

EU tietosuoja-asetus kokonaisuudessaan EUR-Lex -sivustolla: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2016.119.01.0001.01.FIN&toc=OJ:L:2016:119:FULL